Forum wędkarskie- wędkarstwo Forum wędkarskie- wędkarstwo Największe forum wędkarskie w Polsce (dawne Wedkowanie.net). Wędkarstwo, PZW, filmy wędkarskie, metody połowu, testy sprzętu, przynęty i zanęty, łowiska, zdjęcia i gry wędkarskie. Posiadamy ponad 10 tysięczną społeczność, która napisała już przeszło 130 tysięcy wiadomości. Weź udział w dyskusji i dołącz do nas już dziś!
Użytkownicy Mapa użytkowników Filmy Wędkarskie Dzienniki wędkarskie Targowisko Wyszukiwarka Album zdjęć  Kontakt 

Okręg Przemyśl

rybak94 
Spławik,grunt, próbuje spinningu


Wiek: 24
Posty: 6
Skąd: Torki


Wysłany: Pią Lip 16, 2010 16:27   Okręg Przemyśl

KOMUNIKAT BIURA ZO PZW w PRZEMYŚLU

w sprawie składek , opłat i innych świadczeń członkowskich w 2010 roku oraz
podstawowych informacji o zakresie ich stosowania.


I. Uchwałą Nr 2 Zarządu Głównego PZW z dnia 7 listopada 2009 r. ustalone zostały następujące wysokości składek członkowskich w 2010 r.


Lp Treść Wysokość kwotowa
w złotych
1. Składka członkowska 60,-
2. Składka członkowska ulgowa 50%
1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,
2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW
3) mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia,
4) kobiety po ukończeniu 60 roku życia 30,-
3. Składka członkowska ulgowa 75%
1) członkowie uczestnicy do lat 16
2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami 15,-
4. Wpisowe:
1) członka zwyczajnego PZW
2) członka uczestnika PZW
25,-
12,-
5. Legitymacja członkowska 5,-

Uwaga:

1.Ze składki członkowskiej podstawowej 1 zł przeznacza się na realizację programu edukacji ekologicznej w środowisku dzieci i młodzieży, w proporcji 10% na szczeblu ZG PZW a 90 % dla Okręgów Polskiego Związku Wędkarskiego.
2. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.
ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ
W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2010 R.

1. Młodzież do lat 14, nie zrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach
PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.
Uprawnienie to dotyczy również współmałżonka członka PZW.
2. Składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza
młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej.
Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce okręgowej, ustalają na terenie swego
działania zarządy okręgów.
3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 2 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń
członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.
4. Członkowie PZW w wieku 16-24 lat są uprawnieni do 50% zniżki w składce
członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.
5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW,
ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji
potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.
6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce okręgowej uchwalają na terenie swego
działania zarządy okręgów.

- 2 –

II . Uchwałą Nr 2/2009 Zarządu Okręgu PZW w Przemyślu z dnia 23.11.2009 r.
ustalone zostały następujące wysokości składek okręgowych, jak również wysokość
opłat za egzamin na kartę wędkarską – obowiązujące w 2010 r.

Składki okręgowe i opłaty za egzamin na kartę wędkarską w 2010 r.


L.p. Treść wysokość kwotowa
w zł.

1. Składka roczna podstawowa pełna - (górska) 150,- zł
Upoważnia do wędkowania wszystkimi metodami dozwolonymi
przez Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW z wyłączeniem
trolingu na wszystkich wodach ogólnie dostępnych (również ze
środków pływających) Okręgu przemyskiego

1.1 Składka roczna podstawowa ulgowa (górska 50%) 75,- zł
- młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,
- członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW
- mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia,
- kobiety po ukończeniu 60 roku życia

1.3. Składka roczna podstawowa uczestnika 40,- zł
(upoważnia do wędkowania w całej Polsce)

2. Składka roczna ulgowa – (nizinna) 90,- zł
Upoważnia do wędkowania wszystkimi metodami dozwolonymi
przez Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW z wyłączeniem
trolingu na wszystkich wodach nizinnych ogólnie dostępnych
(również ze środków pływających) Okręgu przemyskiego.

2.1. Składka roczna ulgowa (nizinna - 50%) 45,-zł
- młodzież szkolna i studenci wieku 16-24 lat,
- członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW
- mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia,
- kobiety po ukończeniu 60 roku życia

3. Składka uzupełniająca na wody górskie 70,- zł

3.1. Składka uzupełniająca ulgowa 50% 35,- zł
- młodzież szkolna i studenci wieku 16-24 lat,
- członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW
- mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia,
- kobiety po ukończeniu 60 roku życia

4. Roczna składka dla niezrzeszonych i cudzoziemców
nizinna …........................................................................................250,- zł
górska ….........................................................................................350,- zł

5. Składki okresowe na wszystkie wody otwarte

Wody nizinne
7.1. jednodniowa dla członków PZW …......................................... …....... 15,-
7.2.siedmiodniowa dla członków PZW…............ …... …...........................50,-
(dni kolejno po sobie następujących)
7.3. jednodniowa dla niezrzeszonych i cudzoziemców ….......... …...........40,-

Wody górskie
7.4. jednodniowa dla członków PZW ….....................................................20,-
7.5. siedmiodniowa dla członków PZW…....................... ….......................60,-
(dni kolejno po sobie następujących)
7.6. jednodniowa dla niezrzeszonych i cudzoziemców… …......................55,-
(Wniesienie składki okresowej upoważnia do wędkowania ze środków pływających)


Opłata za egzamin na kartę wędkarską

8.1.dla członków uczestników…................................................... bezpłatnie
8.2.dla młodzieży uczącej się w wieku 16-24 lat …....................... bezpłatnie
8.3. dla pozostałych osób …..........................................................20,-


Ponadto w podjętej w dniu 23.11.2008 r. przez Zarząd Okręgu PZW oraz Prezydium Zarządu Okręgu w Przemyślu w dniu 17.11.2008 r. uchwale postanowiono:

Członkowie PZW odznaczeni „złotą odznaką PZW z wieńcami” są zwolnieni ze składek okręgowych.
Członkowie PZW odznaczeni „srebrną lub złotą odznaką PZW” a także mężczyźni, którzy ukończyli 65 lat oraz kobiety, które ukończyły 60 lat życia oraz zrzeszona w PZW młodzież szkolna i studencka w wieku od 16 do 24 lat - są uprawnieni do 50% ulgi w składce okręgowej.
Wysokość jednej diety na 2010 rok wynosi 100,- zł (słownie: sto złotych)
Wysokość diety dla skarbnika wynosi:
-za sprzedane składki członkowskie, okręgowe i wpisowe – 4% wartości,
-od każdej kwoty (10,- zł) z tytułu braku rejestru połowu – 1,- zł (jeden złoty)
Odpowiednie środki na ten cel winny być zaplanowane w budżecie Kół.
Podział składki członkowskiej (po odliczeniu 1 zł od składki pełnej, przeznaczonej na edukację ekologiczną młodzieży) ustala się na poziomie:
10% ZG PZW, 45% dla Okręgu PZW i 45% dla Kół PZW.
Pobieranie składki za wpisowe po dniu 30.04.2010r jest obowiązkowe
Opłata za egzamin jest obowiązkowa.
W dalszym ciągu do 30 kwietnia pobiera się opłatę sankcyjną w wysokości 10,- zł (słownie: dziesięć złotych) za brak rejestru. Po tym terminie nie pobiera się opłaty sankcyjnej, natomiast wędkarz płaci obowiązkowo składkę wpisową.


Uwagi i informacje o charakterze ogólnym.

Uiszczona składka na wody górskie upoważnia również do wędkowania na wodach nizinnych.
Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby w wieku do 14-tu lat i mogą one wędkować wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej kartę wędkarską, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.
Członkami- uczestnikami są osoby urodzone w dniu 01.01.1994 r. i później- bez względu na dzień uiszczenia składki.
Młodzież szkolna i studencka w przedziale wiekowym 16-24 lat, są to osoby urodzone w przedziale 01.01.1986r. – 31.12.1993 r.
Współmałżonek wędkujący w ramach wspólnego łowiska, musi posiadać kartę wędkarską i może wędkować tylko w wodach nizinnych.
Nadal obowiązuje podział wpisowego: 50% Koło i 50% na utworzony przy ZO PZW Fundusz Pomocy Kołom, przy czym dla kół, które nie przystąpiły do tego funduszu lub też podjęły decyzję o wycofaniu się z niego, 100% pozostaje w Kole.
Echosondy wolno używać na wszystkich wodach Okręgu.
Obowiązuje zakaz trolingu.
Zakaz używania środków pływających, wywożenia zanęt i przynęt na wszystkich zbiornikach Okręgu z wyłączeniem zbiorników w Lublińcu Starym, Radymnie, Ostrowie ZEK nr 1 i starorzeczu w Hurku.
Na zbiorniku w Torkach dopuszcza się wywożenie zanęt i przynęt oraz brodzenie. Nadal obowiązuje zakaz połowu ryb ze środków pływających.
Zakaz wędkowania ze środków pływających od zmroku do świtu (jedna godz. po zachodzie słońca i jedna godz. przed wschodem słońca).
Zakaz używania środków pływających, wywożenia zanęt i przynęt oraz brodzenia od dnia 01 stycznia do 30 czerwca każdego roku na zbiorniku Lubliniec Stary.
Na zbiorniku nr 3 w Ostrowie k/Przemyśla połów dozwolony od strony północnej, zakaz połowu ryb od strony kopalni.
Udział w zawodach wędkarskich należy odnotowywać w rejestrze połowów jako wejście na łowisko.
Skarbnicy Kół zobowiązani są do przedkładania „Rejestrów połowu” wraz z „Rozliczeniem przyjętych wpłat”. Jeżeli przy rozliczeniu brakuje „Rejestru połowu” lub wpłaty za brak rejestru, to kwotą 10 zł zostanie obciążony skarbnik za każdy brakujący rejestr.
Od 01.01.2010r. na terenie Okręgu obowiązują podniesione wymiary ochronne dla:
- sandacza………………..do 50 cm,
- szczupaka………………do 50 cm,
- karp ……………………do 35 cm (nie dotyczy rzek).
17. Na odcinku rzeki San od lewobrzeżnego ujęcia potoku Harta (koło oczyszczalni ścieków w m. Dynów) do ujścia Stupnicy w m. Bachów w okresie od 1 lipca do 15 września dopuszcza się wszystkie przynęty.
Nie wiem ile się płaci ????
Mam 15,5 lat. Obszar nizinny mnie interesuje. 14.11.1994 moja data urodzenia
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
AdSense

Skąd: Mountain View
Pomógł: nie raz
su_mik 
spining to nalog :P


Ulubiona metoda: spinning
Okręg PZW: Tarnów
Pomógł: 59 razy
Wiek: 35
Posty: 1127
Otrzymał 86 piw(a)
Skąd: Aktualnie z Paryza


Wysłany: Pią Lip 16, 2010 16:33   

rybak94, wszystko masz wypisane czarne na bialym. Wystarczy poczytac :)
_________________
su_mik
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
rybak94 
Spławik,grunt, próbuje spinningu


Wiek: 24
Posty: 6
Skąd: Torki


Wysłany: Pią Lip 16, 2010 16:34   

Czytałem nawet 2 razy i nie ma nic o 15,5 latkach
_________________

Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
su_mik 
spining to nalog :P


Ulubiona metoda: spinning
Okręg PZW: Tarnów
Pomógł: 59 razy
Wiek: 35
Posty: 1127
Otrzymał 86 piw(a)
Skąd: Aktualnie z Paryza


Wysłany: Pią Lip 16, 2010 16:39   

Bo wieku 15 i pol sie nie uwzglednia. Jest albo pietnascie albo szesnascie. Jesli nie skonczyles szesnastu lat znaczy ze obowiazuja Cie skladki jak dla pietnastolatka.
_________________
su_mik
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
rybak94 
Spławik,grunt, próbuje spinningu


Wiek: 24
Posty: 6
Skąd: Torki


Wysłany: Pią Lip 16, 2010 16:42   

Czyli członek uczestnik i 75% zniżki????

[ Dodano: Pią Lip 16, 2010 16:42 ]
http://www.pzw.org.pl/43/...aty_w_2010_roku nic nie kapuje
_________________

Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
AdSense

Skąd: Mountain View
Pomógł: nie raz
nukualofa 
Bo ryba jest po to, by nacieszyć nią oko :)


Pomógł: 1 raz
Wiek: 24
Posty: 98
Otrzymał 16 piw(a)
Skąd: Torki/ Przemyśl


  Wysłany: Pon Kwi 09, 2012 16:47   Co uwzględniamy przy opłatach członkowskich?

Witam.
Mam problem, ponieważ w normalny dzień nie mam czasu na podjechanie do koła wędkarskiego mojego i zapytanie o to, więc pytam tutaj, chociaż szukałem ale o tym nie znalazłem ( jak jest to przepraszam i można usunąć ale najlepiej podać link :prosi: )

A więc do rzeczy. Chciałem się zapytać co się uwzględnia przy opłatach członkowskich, ponieważ kartę posiadam od tamtego roku. A w tym tygodniu chciałbym opłacić. Tylko nie wiem ile :krzyk: :dontgetit:

http://www.pzw.org.pl/43/...skiej_na_2012_r

Ten link jest do Okręgu mojego.

Tylko że tutaj jest tylko składka członkowska. I mam pytanie, bo z tego co pamiętam w tamtym roku płaciłem jeszcze na zagospodarowanie wód osobno chyba.
Mam 50% zniżki czyli 32zł + ? + ?

Tutaj właśnie chciałbym abyście mi pomogli ;)
Dzięki z góry
_________________
Dziennik Wędkarski - Nukualofa
http://www.orybach.pl/top...5949.htm#167064
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
m.y.s.z.k.a. 


Pomogła: 7 razy
Wiek: 36
Posty: 54
Otrzymał 2 piw(a)
Skąd: Koszalin


Wysłany: Pon Kwi 09, 2012 17:06   

Tutaj masz też wysokość składki okręgowej dla wybranego Okręgu, którą opłacasz wraz ze składką podstawową:
http://www.pzw.org.pl/zgp...zagospodarowani
_________________

Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
nukualofa 
Bo ryba jest po to, by nacieszyć nią oko :)


Pomógł: 1 raz
Wiek: 24
Posty: 98
Otrzymał 16 piw(a)
Skąd: Torki/ Przemyśl


Wysłany: Pon Kwi 09, 2012 17:34   

No właśnie że mojej nie ma. Moja to Przemyśl :) :mysli:
_________________
Dziennik Wędkarski - Nukualofa
http://www.orybach.pl/top...5949.htm#167064
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
robert pl 
Moderator
Spławik i gruntUlubiona metoda: Spławik
Okręg PZW: Przemyśl
Pomógł: 71 razy
Wiek: 49
Posty: 921
Otrzymał 116 piw(a)
Skąd: Przemyśl


Wysłany: Pon Kwi 09, 2012 17:50   

nukualofa, 32+ 60 wody nizinne +1 ubezpieczenie + coś na koło (u mnie 10)

razem 103 PLN
_________________
robert pl

http://img2.demotywatoryf...las1991_500.jpg


Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
nukualofa 
Bo ryba jest po to, by nacieszyć nią oko :)


Pomógł: 1 raz
Wiek: 24
Posty: 98
Otrzymał 16 piw(a)
Skąd: Torki/ Przemyśl


Wysłany: Pon Kwi 09, 2012 18:04   

robert pl, dzięki wielkie. Jutro z rana jade opłacić :D

[ Dodano: Wto Kwi 10, 2012 07:59 ]
Jeszcze jedno pytanie bym miał. Czy wpisowe płaci jeszcze raz po ostatnim dniu czerwca, czy marca? Ponieważ gdzieś właśnie w głowie mi się przypomniało coś o wpisowym, ze po jakimś terminie płaci się je od nowa. :D Tylko pytanie po jakim miesiącu?

[ Dodano: Wto Kwi 10, 2012 08:04 ]
Mała pomyłka, nie ostatni dzień czerwca tylko kwietnia. :)
_________________
Dziennik Wędkarski - Nukualofa
http://www.orybach.pl/top...5949.htm#167064
Postaw piwo autorowi tego posta
 
 
AdSense

Skąd: Mountain View
Pomógł: nie raz
Wyświetl posty z ostatnich:   

» Wędkarstwo, strona główna » Działy ogólne » Polski Związek Wędkarski » Opłaty, Porozumienia » Okręg Przemyśl

Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietachSkocz do:  


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Styl Forum - GrzegorzM ©

Administracja nie odpowiada za materialy publikowane przez uzytkownikow. Uzytkownik rejestrujac sie na forum w peeni odpowiada za publikowane przez siebie wiadomosci. Wszelkie roszczenia w sprawie opublikowanych tresci prosimy zgaaszac do ich autorow.

strzalkaMapa Forum